Tuesday, 26 July 2022 16:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานเภสัชกรรม และ นักรังสีการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือไข้

Read 86 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี