Tuesday, 19 April 2022 10:49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และถานที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Read 90 times
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3845 5456 0 3845 5066 contact@ccc.in.th