Wednesday, 05 January 2022 12:08

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

Read 459 times
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3845 5456 0 3845 5066 contact@ccc.in.th