Thursday, 30 September 2021 16:16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป 2 กันยายน 2564
ตำแหน่งเภสัชกร 2 ราย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ราย
ตำแหน่งช่างเทคนิค 2 ราย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ราย
ตำแหน่งพนักงานประจำห้ิงยา 2 ราย

Read 227 times