Thursday, 23 June 2022 19:01

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 3 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี