Wednesday, 01 June 2022 16:00

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2022-06-01_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2022-06-01_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 21 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี