Monday, 28 March 2022 20:34

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับทำผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับทำผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

Read 76 times
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี