Monday, 28 March 2022 20:34

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับทำผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องผ่าตัดชนิด 4K พร้อมหัวกล้องสำหรับทำผ่าตัดชนิดพิเศษสำหรับการตรวจหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

Read 68 times
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3845 5456 0 3845 5066 contact@ccc.in.th