Monday, 14 March 2022 20:09

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจหาทางเดินอาหารและทางเดินหายใจแบบคมชัดสุูง พร้อมสัญญาณควบคุมภาพ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจหาทางเดินอาหารและทางเดินหายใจแบบคมชัดสุูง พร้อมสัญญาณควบคุมภาพ
-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ
-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

Read 53 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี