Wednesday, 20 October 2021 21:39

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา (Hematolog) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา (Hematolog) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา (Hematolog)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา (Hematology)

Read 48 times