Wednesday, 20 October 2021 21:39

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก (Chemistry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก (Chemistry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก (Chemistry)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก (Chemistry)

Read 32 times