Wednesday, 20 October 2021 21:38

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านน้ำเหลืองวิทยา (Serology) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านน้ำเหลืองวิทยา (Serology) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านน้ำเหลืองวิทยา (Serology)
- ราบละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้านน้ำเหลืองวิทยา (Serology)

Read 21 times