Thursday, 02 September 2021 09:47

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริการคลาวด์ภายใน (Private Cloud) แบบ Hyper Converged เพื่อรองรับระบบงาน HIS ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริการคลาวด์ภายใน (Private Cloud) แบบ Hyper Converged เพื่อรองรับระบบงาน HIS ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 116 times