Friday, 07 May 2021 16:58

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย
High dose I-131 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read 25 times