Friday, 30 April 2021 17:45

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย High dose I-131
- ตารางราคากลางงานก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
- แบบก่อสร้างพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์
- รายการประกอบแบบก่อสร้าพัฒนาห้องผู้ปวยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
- มาตรฐานการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2553
- รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์
- งานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง เอกสารเลขที่ ก.140
- งวดงาน งวดเงิน
- สูตรการปรับค่า K

Read 7 times