Friday, 19 February 2021 17:18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

โดยมีเอกสารแนบดังนี้
- ร่างประกาศจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมสองชั้น
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- แบบทางเดินเชื่อมสองชั้น แบบเลขที่ 6204
- เอกสารเลขที่ ข.117/ส.ค./62
- มาตรฐานการก่อสร้างอาคารพ.ศ. 2553
- รายการผลิตภัณฑ์วัสดุฯ เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
- งานสถาปัตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
- ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่องสองชั้น
- งวดงาน-งวดเงิน
- สูตรการปรับค่า K

Read 16 times