Tuesday, 29 December 2020 15:53

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกวเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

Read 30 times