Friday, 28 August 2020 17:16

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สั่งทำอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สั่งทำอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
purchase_2020-08-28_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-08-28_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 94 times