Friday, 10 April 2020 13:36

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
purchase_2020-04-10_01_doc   หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-04-10_01_spec  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-04-10_01_table  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 74 times