Monday, 02 March 2020 18:22

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-03-02_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-03-02_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Read 167 times