Tuesday, 04 February 2020 16:33

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-02-04_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-02-04_01_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-02-04_01_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

Read 189 times