ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (180)

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
purchase_2019-09-18_04_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_04_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างหมาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก
purchase_2019-09-18_03_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_03_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย
purchase_2019-09-18_02_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_02_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
purchase_2019-09-18_01_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-18_01_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมขนส่งสิ่งส่งตรวจความเร็วสูง
purchase_2019-09-12_03_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-12_03_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
purchase_2019-09-12_02_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-12_02_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่ายอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย
purchase_2019-09-12_01_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-09-12_01_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ
purchase_2019-08-29_01_doc หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-29_01_table ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการจัดซื้อเครื่องระบบล้างและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของกล้องส่องตรวจ
purchase_2019-08-09_03_doc     หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด