ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (183)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความชัดสูง (อัลตราซาวด์) ชนิดสีระดับสูง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

purchase_2020-02-14_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธ่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-02-06_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-02-06_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลยศัลยกรรม หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-02-06_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
purchase_2020-02-06_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความชัดสูง (อัลตราซาวด์) ชนิดระดับสูง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-02-04_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-02-04_02_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-02-04_02_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสามมิติในช่องปาก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-02-04_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-02-04_01_spec        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-02-04_01_table        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_04_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_04_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_04_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์ผ่าตัด หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_03_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_03_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด