Friday, 22 April 2022 15:18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

Written by
Rate this item
(0 votes)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

Read 34 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี