Thursday, 04 August 2022 08:28

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐ : ศึกษากรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี"

นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และ ดร. ธานี ขามชัย หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้รับโอกาสเข้าพบ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "ประสบการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐ : ศึกษากรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี" พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะสำคัญเพิ่มเติม ก่อนนำมาพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ เสนอต่อกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และกรรมการแพทย์ ต่อไป ณ สำนักงานจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3

Read 3 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี