Wednesday, 03 August 2022 11:15

โครงการ "รณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)"

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)" ทั้งระบบ onsite และ online โดยวิทยากร ภญ.ดร. ศุลักษณ์ สุนทรส โรงพยาบาลชลบุรี ภญ.แกมฤทัย อรุณศรี ร้าน ณ ยา ชลบุรี และภญ.พรรณนวรินทร์ แตรรัชตกุล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมี ภญ.ดร. ชนินันท์ เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.มะเร็งชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conference ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565

Read 5 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี