Wednesday, 29 June 2022 13:50

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี แต่งตั้ง นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

 

 

Read 28 times Last modified on Wednesday, 29 June 2022 13:58

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี