Monday, 27 June 2022 16:14

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร ในการพัฒนาความรอบรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว/อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลนาป่า

นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และทีมพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร ในการพัฒนาความรอบรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สำหรับแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว/อสม./ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลนาป่า โดยมี นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า เป็นประธานในพิธี และนายสราวุธ เย็นยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

Read 18 times Last modified on Wednesday, 29 June 2022 10:34

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี