Monday, 27 June 2022 16:13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยสำหรับพยาบาล

นางลัดดาวัล ฟองค์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พว. ดร.ธานี ขามชัย หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล และ พว. รังสันต์ ไชยคำ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ นำเสนอโครงร่างงานวิจัย สรุปการดำเนินงาน และแนวทางติดตามนักวิจัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยสำหรับพยาบาล ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

Read 17 times Last modified on Wednesday, 29 June 2022 10:30

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี