Friday, 17 June 2022 14:11

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล TMI จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล TMI จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย โดยมี นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร อดีตนายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย/ที่ปรึกษาสมาคมเวชสารสนเทศไทย และรศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศไทย เป็นคณะตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

Read 17 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี