Tuesday, 07 June 2022 09:14

กิจกรรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การล้างมือ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การล้างมือ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6, 7 และ 10 มิถุนายน 2565 จำนวน 5 รุ่น ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

Read 27 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี