Thursday, 12 May 2022 11:47

โครงการ "ล้านเต้า เราห่วงใย"

นางสาวนันทพร พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "ล้านเต้า เราห่วงใย" ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

Read 23 times
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0 3845 5456 0 3845 5066 contact@ccc.in.th