Print this page
Friday, 06 May 2022 16:53

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หัวข้อเรื่อง มาตรฐาน 3P-Safety กับสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หัวข้อเรื่อง มาตรฐาน 3P-Safety กับสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากรแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conference ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

Read 40 times