Friday, 06 May 2022 16:53

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบน้ำดื่ม นม ขนม ไข่ไก่ ข้าวสาร และกางเกงผ้าอ้อม จากผู้บริจาคดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.ครอบครัวบำรุงศิลป์ 2.คุณสุจิตรา พูลสมบัติ และคุณอัมรา พูลสมบัติ 3.อาจารย์ประกวด ธารวิทย์ 4.คุณสุภาภรณ์ แซ่อึ้ง 5.คุณไชยวัฒน์ และเพื่อน 6.คุณสุรเทพ และครอบครัว 7.คุณปราณี และคนรอบครัว 8.ผอ.ฉันทนา มงคลเจริญสุข 9.คุณพรทิพย์ ยุววุฑโฒ 10.คุณพยงค์ คุณดวงตา แจ้งสว่าง 11.อาจารย์ทักษิณ อาจารย์วิมล สุนทรส 12.อาจารย์สุพัฒน์ อาจารย์จรินทร จิตโอกาส 13.พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท และคุณวารี วิจิตรโท 14.อาจารย์บุญเจือ ทรัพย์ทวีผลบุญ 15.อาจารย์เรณู โพธินิยม 16.คุณสมจิตร ชัยอรรถ 17.คุณจีรภรณ์ มาลา 18 ครอบครัวธรรมรักษ์ 19 ครอบครัว สุขสถิตย์ และคณะ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

Read 22 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี