Wednesday, 02 February 2022 10:00

CCH Easy APP สำหรับผู้ใช้บริการ

CCH Easy
APP สำหรับผู้ใช้บริการ ที่สามารถดูข้อมูลส่วนตัว ตารางการนัดหมาย ผลการตรวจ ประวัติการรักษา ประวัติการใช้ยา
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง IOS และ ANDROID

iOS https://apps.apple.com/th/app/cch-easy/id1586596614?l=th
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.kabintech.cch.easy

หมายเหตุ
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์และนัดหมายล่วงหน้ายังไม่สามารถใช้งานได้
- ข้อมูลผลตรวจที่ส่งตรวจนอกโรงพยาบาลบางส่วนยังไม่สามารถดูได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ

Read 133 times Last modified on Wednesday, 02 February 2022 10:16
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี