Print this page
Sunday, 30 January 2022 14:15

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 56 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 24 ขวด จากครัวแม่แป้งร่ำ เป็นตัวแทนคุณศุภสิทธิ์ อุยยามนุกลู และคุณสิริมา สวนะปรีชา มอบให้ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

Read 53 times