Friday, 14 January 2022 13:49

อบรมโครงการความปลอดภัยจากการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการความปลอดภัยจากการติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยวิทยากรแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วิทยากรจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนางสาวนันทพร พิชะยะ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conference ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

Read 49 times

ติดต่อเรา
300 หมู่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0 3845 5456
0 3845 5066
contact@ccc.in.th

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ หน่วยงานเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี