Print this page
Friday, 14 January 2022 13:48

อบรมการพัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ในหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง”

นางกรกฏ วิเชียรเทียบ หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการพัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ในหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง” โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conference ณ ห้องประชุมชลธี ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

Read 38 times