Print this page
Sunday, 09 January 2022 09:44

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา

นางสาวสาคร พรพจน์ธนมาศ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ Infusion Pump ยี่ห้อ Enmind EN-V7 จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 86,000 บาท จากเพจแก้วเสียงธรรม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565

Read 81 times