Thursday, 25 November 2021 16:20

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงิน จำนวน 575,000 บาท จากการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศล “ชลมารค รัน ครั้งที่ 1” Featured

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบเงิน จำนวน 575,000 บาท จากการจัดงานวิ่งเพื่อการกุศล “ชลมารค รัน ครั้งที่ 1” นำโดยนายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ นายเสมา ศรีใส นายวรเชษฐ์ เอมเปีย และคณะกรรมการผู้จัดงานวิ่งเพื่อการกุศล (ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2 รุ่น 4) มอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

Read 17 times