Wednesday, 24 November 2021 09:52

โครงการอบรมการพัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ในหัวข้อเรื่อง “Bereavement Care”

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ในหัวข้อเรื่อง “Bereavement Care” โดยวิทยากร นางสาวสนธิกานต์ ราชโทสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Tele Conference ณ ห้องประชุมชลธาร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

Read 5 times