Monday, 11 October 2021 08:23

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 505 กล่อง จากคุณอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเพื่อนพ้องน้องพี่ มอบให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

Read 9 times