Friday, 08 October 2021 16:25

พิธีเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล World hospice and palliative care day 2021 Featured

นายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล World hospice and palliative care day 2021 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 ภายในงานจัดนิทรรศการ การวางแผนการดูแลล่วงหน้า กัญชาทางการแพทย์ การดูแลตามอาการและระงับปวด ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

Read 12 times