Friday, 11 June 2021 08:59

ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2 ลัง และขนม จำนวน 100 ชิ้น จากคุณรัติยา สาระขันธ์ และคุณศุภสิทธิ์ เนื่องจำนงค์ มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

Read 17 times