Friday, 11 June 2021 08:58

ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน สื่อสารนโยบายของกรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน สื่อสารนโยบายของกรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และติดตามผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

Read 23 times