Sunday, 02 May 2021 09:29

ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ทาง Teleconference

นางอรวรรณ เหล่าอารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ทาง Teleconference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนางศรีปัญญา วัชนาค ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Read 2 times