Sunday, 02 May 2021 09:28

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของที่ระลึก จากนางเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบของที่ระลึก จากนางเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

Read 2 times