Tuesday, 09 February 2021 15:49

ขอเชิญเข้าร่วมเปิด คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้ารับบริการให้คำแนะนำ คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30 - 16.00 น. ชั้น 2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย และขอเชิญเข้าร่วมเปิด คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

Read 15 times