Sunday, 07 February 2021 13:01

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง รอบที่ 1/2564

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 และนักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมประชุม Teleconference การประชุมตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง รอบที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

Read 93 times