Thursday, 19 November 2020 14:15

ประชุม Teleconference การประชุมทดสอบระบบการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2564

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม Teleconference การประชุมทดสอบระบบการลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชลธาร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

Read 14 times